Regulamin Klubu Seniora – Centrum

Regulamin Klubu Seniora – Centrum w Suwałkach

 

Klub Seniora Centrum w Suwałkach jest realizacją zadania publicznego dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

– Klubie – należy przez to rozumieć Klub Seniora CENTRUM w Suwałkach,

– Prowadzących Klub – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA i Suwalskie – Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR oraz ich pracowników, współpracowników i wolontariuszy,

– Korzystającym – osobie która korzysta z oferty Klubu Seniora Centrum.

2.Wszelkie usługi są świadczone przez Klub na zasadzie równego dostępu wszystkich zainteresowanych Korzystających.

3.Klub mieści przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. Tel. + 48 87 735 10 99 e-mail: KlubSeniora [at] PogodneSuwalki.pl

4.Klub działa minimum przez 4 dni w tygodniu po 4 godziny (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny otwarcia Klubu i grafik zajęć publikowane są na stronie Klubu ww.KlubSeniora.PogodneSuwalki.pl

5.Klub posiada następującą stałą ofertę:

– Kącik Gracza – wyposażony w gry planszowe, karciane i inne

– Zajęcia komputerowe

– Zajęcia z rękodzieła i art terapii

– Zajęcia muzyczne – udostępnianie sali z nagłośnieniem do prób zespołów

– Zajęcia ruchowe – zajęcia nie obciążające organizmu, np zajęcia przy wykorzystaniu technologii kinect lub dart, ping pong itp

– organizacja spotkań z ciekawym człowiekiem

– prowadzenie Banku Czasu i Usług

– promocja ruchu senioralnego

Możliwe są inne działania, według możliwości prowadzących Klub.

6.Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązują się do:

– każdorazowego wpisania się na listę obecności

– aktywnego uczestnictwa w zajęciach

– przestrzegania regulaminu oraz przepisów BHP i wewnętrznych

7.W Klubie zabrania się:

– wnoszenia i spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych,

– instalowania bez zgody prowadzących,oprogramowania na komputerach i urządzeniach,

– używania otwartego ognia i środków łatwopalnych,

– wynoszenia wyposażenia Klubu poza teren Klubu bez zgody prowadzących.

8.Ostrzeżenia:

– obraz emitowany przez urządzenia elektroniczne takie jak konsola do gier, komputer i inne może nasilać występowanie epilepsji

– niektóre aplikacje działające na konsoli do gier i/lub komputerach wymagają podania danych karty płatniczej oraz danych osobistych, prowadzący Klub nie odpowiadają za podawanie tych danych przez użytkowników oraz późniejsze ich wykorzystanie.

9.W razie zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Klubu  lub takiego podejrzenia, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel Klubu oraz odpowiednie służby.

10.Za rzeczy Korzystającego pozostawione w pomieszczeniach Klubu, personel Klubu nie ponosi odpowiedzialności.

11.Za powstałe szkody materialne i nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wszelkie konsekwencje ponosi Korzystający.

12.Niestosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu skutkuje:

– ograniczeniem zakresu współpracy z Korzystającym,

– nakazem natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń Klubu,

– konsekwencjami wynikającymi z odrębnych przepisów prawnych.

13.W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje personel Klubu, od decyzji personelu można się odwołać do zarządu organizacji prowadzącej Klub.

14.Wszystkie propozycje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące działalności Klubu należy kierować do prowadzących zajęcia lub przez stronę internetową Klubu zakładka kontakt