Aktywny Senior

Program Aktywny Senior zorganizowany został przez Miasto Suwałki z inicjatywy Suwalskiej Rady Seniorów. Celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i poprawa jakości życia suwalskich seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i rabatów umożliwiających większy dostęp do ofert kulturalnych, sportowych i usług.

Zasady korzystania z programu Aktywny Senior:

  • Osoba chcąca korzystać z programu musi mieć ukończone 60 lat
  • W programie mogą wziąć udział emeryci lub renciści posiadający legitymację emeryta lub rencisty
  • Program kierowany jest do seniorów mieszkających na terenie Miasta Suwałki
  • Dla osób powyżej 60. roku życia, które nigdy nie będą miały możliwości otrzymania legitymacji emeryta lub rencisty, wydane zostaną zaświadczenia uprawniające do ulg w ramach programu Aktywny Senior

aktywny senior

 

Uchwała NR XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu „Aktywny Senior”

Program „Aktywny Senior”

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Organizatorem Programu „Aktywny Senior” jest Miasto Suwałki, a inicjatorem powstania Programu jest Suwalska Rada Seniorów.

2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Suwałki.

3. Program „Aktywny Senior”, zwany dalej Programem, skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat, oraz są emerytami lub rencistami i zamieszkują na terenie Miasta Suwałki. 4. Kwestia warunków uczestnictwa w Programie „Aktywny Senior” osób, które są pozbawione możliwości skorzystania z uprawnień emerytalnych lub rentowych zostanie uregulowana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk

DZIAŁ II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 2.

Głównym celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i poprawa jakości życia suwalskich seniorów o których mowa w § 1 ust. 3 poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i rabatów umożliwiających większy dostęp do ofert kulturalnych, sportowych i usług.

§ 3.

Cel Programu realizowany będzie przez:

1) wprowadzanie i rozszerzanie oferty ulg i preferencji w usługach świadczonych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji Miasta Suwałk;

2) przygotowanie katalogu ofert zaproponowanych przez jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Suwałk;

3) przygotowanie ofert rabatowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Suwałk.

§ 4.

1. Instrumentami umożliwiającymi realizowanie celów, o których mowa w § 3 będzie zapewnienie seniorom, o których mowa w § 1 ust. 3:

1) ulgi na zakup biletów wstępu do Aquaparku i pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2, zgodnie z regulaminami obowiązującymi w tych obiektach;

2) ulgi na zakup biletów wstępu na niektóre wydarzenia organizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury, przewidzianych w „Regulaminie rezerwacji i sprzedaży biletów SOK” oraz ulg proponowanych w ramach cyklu „Środy seniora w SOK”;

3) bezpłatne, cykliczne zajęcia w MIDICENTRUM, ośrodku edukacyjnym Biblioteki Publicznej, mieszczącym się przy ul. Witosa 4a zgodnie z harmonogramem tej placówki;

4) bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych w Muzeum Okręgowym i jego oddziałach w każdą niedzielę;

5) ulgi na zakup biletu na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Suwałk oraz bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej – zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach; 6) innych ulg przyznawanych przez podmioty przystępujące do Programu

2. Koszty poniesione przez miejskie jednostki organizacyjne będą pokrywane lub refundowane z budżetu Miasta Suwałki.

§ 5.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia seniorów do korzystania z ulg i rabatów dostępnych w ramach Programu jest legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku osób, o których mowa w § 1 ust. 4 dokumentem uprawniającym będzie stosowne zaświadczenie, co zostanie uregulowane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 6.

Program funkcjonuje na terenie Miasta Suwałk w miejscach wskazanych przez uczestniczące w nim podmioty.

§ 7.

Informacje na temat ogólnych warunków Programu i uczestniczących w nim podmiotów oraz aktualnej oferty dostępne będą:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach;

2) na stronach internetowych Miasta Suwałki http://www.um.suwalki.pl

DZIAŁ III. Partnerzy Programu

§ 8.

1. Partnerem Programu „Aktywny Senior” może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna Miasta Suwałki lub inna instytucja, która włączy się do współpracy w ramach Programu i przygotuje specjalną ofertę ulg i rabatów dla seniorów lub dostosuje już istniejącą.

2. Partner przystępuje do Programu na podstawie zgłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zgłoszenie można pobrać także ze strony internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl. Zgłoszenie należy przesłać e-mailem na adres seniorzy@um.suwalki.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

3. Udział Partnera w Programie jest bezpłatny i wygasa w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności Partnera.

4. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie na podstawie złożonego oświadczenia w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Usunięcie oferty Partnera z katalogu ulg i rabatów następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia drogą elektroniczną na adres seniorzy@um.suwalki.pl.

5. Organizator może wykluczyć Partnera z Programu, jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Programu.

6. Po zakończeniu udziału w Programie Partner nie może posługiwać się żadnymi materiałami związanymi z Programem oraz jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń dotyczących Programu.

§ 9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ulgi i rabaty oraz usługi oferowane przez Partnera w ramach Programu.

§ 10.

Każdy Partner otrzyma naklejkę informującą o miejscu przyjaznym dla seniora i honorowaniu Programu „Aktywny Senior”. Partner jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w widocznym miejscu w swojej siedzibie lub w miejscu realizacji usług oraz na swojej stronie internetowej.