Przewozy Regionalne

Powiększ obraz

Wszyscy przewoźnicy kolejowi są zobowiązani do udzielania pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, które zamierzają odbyć podróż pociągiem. Są dla nich także uprawnienia do tańszych przejazdów.

Tak jest również w Przewozach Regionalnych. Emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne przysługują 2 przejazdy w roku w pociągach REGIO w klasie 2, ze zniżką 37%. Dokumenty uprawniające do tańszego przejazdu to zaświadczenie wydane przez:

1) terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”,

3) Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,

4) Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”,

5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.,

6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”,

7) zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

8) zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,

9) okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,

10) Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,

11) Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,

12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

13) oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,

14) terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji.

Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Osoby niepełnosprawne posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów w trzech wymiarach:

1. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – ulga 49% na podstawie jednego z nw. dokumentów:

1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

2) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) albo Szefowi Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samo-dzielnej egzystencji,

4) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

5) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

6) wypis z treści orzeczenia: lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,

7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

8) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy MSWiA lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

9) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samo-dzielnej egzystencji,

10) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

11) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty wskazane w pkt. 1 – 8 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

2. Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji posiadają ulgę 93% na podstawie jednego z nw. dokumentów:

1) jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 1 pkt. 1 – 10, stwierdzający inwalidztwo I grupy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, z powodu stanu narządu wzroku, albo

2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ.

Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

3. Osoby niewidome uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy – ulga 37% – na podstawie jednego z dokumentów, o którym mowa w poz. 1 pkt. 1 – 10, stwierdzający inwalidztwo II grupy albo całkowitą niezdolność do pracy, z powodu stanu narządu wzroku, albo

2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ.

Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

4. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji posiada ulgę w wymiarze 78% na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.

5. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy posiada ulgę 37%. Podstawą jest legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy.

Opiekunowie i przewodnicy towarzyszący w podróży  osobom wyżej wymienionym posiadają ulgę w wysokości 95% na podstawie dokumentów osoby niepełnosprawnej.

W załączonej tabeli są przedstawione uprawnienia przysługujące inwalidom wojennym.

przewozy regionalne inwalidzi wojenni

Osoba niepełnosprawna, która zamierza odbyć podróż pociągiem i rozpoczyna ją na terenie województwa podlaskiego, powinna zgłosić, że potrzebuje pomocy: pod całodobowy numer telefonu 782 452 717 lub na adres e-mail: pomoc.bialystok[at]p-r.com.pl

co najmniej na 48 godzin przed planowaną podróżą. Wtedy nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby podróż upłynęła bez kłopotów. Nasz oddział posiada przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych pojazdy wyposażone w pomosty do załadunku np. wózka inwalidzkiego oraz miejsca w wagonie, gdzie można wózek zamocować. Toalety w pojazdach są również wygodne dla osób na wózkach.

Informujemy, że osoby w podeszłym wieku oraz niepełnosprawne nie mają obowiązku zgłaszać się do obsługi, aby kupić bilet na przejazd.

Dodatkowo, Przewozy Regionalne oferują osobom starszym, które osiągnęły wiek 60 lat specjalną ofertę „REGIOkartę SENIOR”. Posiadacz karty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniżyć cenę o ok. 30%, a w przypadku biletu sieciowego (wyłącznie wg taryfy normalnej) oraz odcinkowego o ok. 15%. REGIOkarta SENIOR jest honorowana również przez Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Koleje Wielkopolskie,tak więc ich posiadacz ma możliwość nabywania tańszych biletów na przejazdy na wielu trasach.

Wszyscy posiadacze REGIOkarty SENIOR (rocznej za 59 zł), mogą kupić kolejną kartę (w przypadku, gdy termin ważności dotychczasowej dobiegł końca lub zbliża się do końca) za cenę niższą o 20% od ceny pierwotnej (tj. roczną REGIOkartę SENIOR za 49 zł).

*materiał nadesłany przez Przewozy Regionalne